PRIVACYBELEID en Cookiebeleid van Bed and Breakfast Casa Traca

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bed and Breakfast Casa Traca verwerkt van haar gasten. privacybeleid Casa Traca Bed and Breakfast Centraal Portugal

Indien u een verblijf boekt bij Bed and Breakfast Casa Traca, of om een andere reden persoonsgegevens aan Bed and Breakfast Casa Traca verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Ik adviseer u daarom ook om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Bed and Breakfast Casa Traca geeft veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bed and Breakfast Casa Traca. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22-11-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Bed and Breakfast Casa verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik  aan je uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten jij hebt met betrekking tot de aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over dit privacybeleid kan je contact opnemen met mij, je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Ik heb voor mijn webhosting gekozen voor SitiWeb.nl. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. SitiWeb heeft toegang tot jouw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen de gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

SitiWeb is op basis van de overeenkomst die ik met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen omtrent uw privacy. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting SitiWeb

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Sitiweb.nl. Sitiweb.nl verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Sitiweb.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Sitiweb.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten Laposta

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer eveneens gebruik van de diensten van Sitiweb.nl. Sitiweb.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Sitiweb.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Voor het versturen van nieuwsbrieven en gratis downloads maak ik gebruik van Laposta. Laposta verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik de gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met jouw verblijf bij Bed and Breakfast Casa Traca in Arganil. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatische gegevensverwerking

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking fiscaal of strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Portugalore op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Bed and Breakfast Casa Traca, Sitio Rossio Habt, 3300-124, Valbona, Portugal, casatraca@hotmail.com, telefoonnummer +351 235 010 057

2. Welke gegevens verwerkt Bed and Breakfast Casa Traca en voor welk doel

2.1    In het kader van uw verblijf worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • adresgegevens eventueel postadres
  • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
  • Paspoort gegevens

2.2    Bed and Breakfast Casa Traca verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

  1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor contact over de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie en ook voor het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  2. b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor het registreren van de boekingen en tevens voor de correctie administratieve afhandeling hiervan,
  3. c) je naam, adresgegevens en telefoonnummer – gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en ook voor informatie over diensten en activiteiten van Bed and Breakfast Casa Traca;
  4. d) Je naam, adresgegevens, paspoort gegevens – gebruikt voor een correcte afhandeling met de Portugese autoriteiten zijnde de Finanças en de SEF, de belastingdienst en de vreemdelingendienst. De gegevens worden zolang bewaard als de Portugese wetgeving dit vereist.
  5. e) je naam en bankrekeningnummer – gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam, emailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Bed and Breakfast Casa Traca. Tevens gebruiken wij dit om je te informeren over de ontwikkelingen van Bed and Breakfast Casa Traca.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@casatraca.com, dan verwijder ik deze informatie.

3. Bewaartermijnen 

Bed and Breakfast Casa Traca verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je verblijf tot maximaal twee jaar na afloop van dit verblijf. Echter of zolang de Portugese wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst en vreemdelingendienst. Vervolgens vernietigen wij aansluitend de persoonsgegevens.

4 . Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Bed and Breakfast Casa Traca passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Bed and Breakfast Casa Traca geen gebruik van diensten van derden.

4.3  Wij delen je gegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de reservering Wij delen alleen gegevens uitsluitend  na verkregen toestemming hiervoor.

4.4 Bed & Breakfast Casa Traca maakt gebruik voor de hosting en domeinregistratie van de diensten van Sitiweb.nl en SIDN.nl. Beide partijen hebben passende maatregelen getroffen voor een veilige opslag van uw persoonlijke gegevens. Het betreft hier uitsluitend geautomatiseerde systemen waar geen persoonsgebonden handeling tussen komt.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de administratie van Bed and Breakfast Casa Traca kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Bed and Breakfast Casa Traca zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Bed and Breakfast Casa Traca je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je hierover per email contact opnemen: casatraca@hotmail.com en vragen naar het klachtenboek.

5.3 a. Ook indien er andere klachten zijn welke niet met Casa Traca opgelost kunnen worden kunt u vragen naar het klachtenboek of livro de reclamaçoes (ID nummer 883260 | ASAE 6119)

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen ook worden gericht aan onze administratie casatraca@hotmail.com

5.5 Indien u er niet onderling met Casa Traca uitkomt kunt u ook contact opnemen met CNIACC Centro de Portugal.

5.6. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale Portugese toezichthouder, de “Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)“.

 6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Opgemaakt 1 mei 2018

Toevoeging 1; de datum 15 juni 2018

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruiken wij cookies. In deze verklaring leggen we eerst uit wat cookies zijn. Daarna  gaan we in op welke cookies wij gebruiken en tevens waarom wij deze gebruiken.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.casatraca.com) wordt meegestuurd. Vervolgens plaats je browser dit op je harde schijf van je computer. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie zullen zij analyseren. Deze informatie is zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Verder ook voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Zij, Google, heeft van ons ook geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie daarom op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie hiervoor de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken vaak codes, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door B&B Casa Traca gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

8. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor maken wij soms gebruik van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

9. Social Media Kanalen

B&B Casa Traca maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, ten eerste namelijk: Facebook en Instagram. Ten tweede, in mindere mate ook van Twitter en LinkedIn en tevens van Google Plus. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt B&B Casa Traca gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

Gebruikte cookies:

The below list details the cookies used in our website.

CookieOmschrijving
__cfduidThe cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information.
_gaThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.
_ga_QG4EM7X3GMNo description
_gat_gtag_UA_73381750_1No description
_gidThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.
apbct_cookies_testCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
apbct_page_hitsCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
apbct_site_landing_tsCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
apbct_timestampCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
apbct_visible_fieldsCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
CONSENTNo description
cookielawinfo-checkbox-advertisementThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement".
cookielawinfo-checkbox-analyticsThis cookies is set by GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. The cookie is used to remember the user consent for the cookies under the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functionalThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Non-necessary".
cookielawinfo-checkbox-othersNo description
cookielawinfo-checkbox-performanceThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
ct_checkjsCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
ct_fkp_timestampCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
ct_pointer_dataCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
ct_ps_timestampCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
ct_sfw_pass_keyCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
ct_timezoneCleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
IDEUsed by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile.
PHPSESSIDThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
test_cookieThis cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies.
ufNo description
VISITOR_INFO1_LIVEThis cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website.
YSCThis cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos.

Lees hier ook onze algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden